Home Team Klachten Therapieën Netwerken Praktijk Contact Nieuws Plattegrond
Administratie
Tarieven
Praktijkreglement, Alg. voorwaarden
Klachtenregeling
Privacy reglement van onze praktijk
Privacy reglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze fysiotherapiepraktijk.

Dit privacy reglement is opgesteld door Fysiogroep Haaglanden en wordt gebruikt bij alle praktijken die hierbij zijn aangesloten. Een uitgebreide beschrijving van onze invulling van de AVG staat in het AVG beleidsdocument van onze praktijk.

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Fysiotherapiepraktijk
In onze fysiotherapiepraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de fysiotherapiepraktijk
Fysiotherapie Praktijk Transvaal is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Praktijk Transvaal hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten: - Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden. - Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). - Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. Wanneer u vooraf aangeeft dat er geen (medische) gegevens worden vermeld in het dossier, zijn er twee documenten nodig. In document 1 staat dat wij verplicht zijn volgens de WGBO en NZA om een EPD aan te leggen en daar nu niet aan kunnen voldoen. In document 2 staat dat u zich beroept op de rechten van de AVG en er zo geen gegevens mogen worden genoteerd. Beide documenten moeten door de fysiotherapeut en u worden ondertekend. Bij controle moet er door de WGBO/NZA en AVG uitgevochten worden wie er gelijk heeft. Dit item wordt echter op verschillende wijze beschreven, wat nogal verwarring geeft. De uiteindelijke invulling volgt nog. Voorlopig wordt in onze praktijk de hierboven beschreven procedure volgens het KNFG gevolgd. Indien er geen persoonsgegevens worden vastgelegd zijn alle kosten van de behandeling voor rekening van de patiënt. - Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Hiertoe moet de patiënt een schriftelijk verzoek indienen bij de behandelaar met een zwaar wegende verklaring waarom deze aanvraag wordt gedaan. Indien het verzoek goedgekeurd wordt, moet het wissen van gegevens zonder onredelijke vertraging en binnen drie maanden worden uitgevoerd. Als de gegevens nog nodig zijn voor het leveren van zorg of anderszins uitvoeren van de behandelovereenkomst (bijvoorbeeld declareren) hoeft niet direct te worden voldaan aan het verzoek. Daarna geldt de documenten procedure als hierboven beschreven. - Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier. - Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Fysiotherapie Praktijk Transvaal. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Fysiotherapie Praktijk Transvaal is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Toelichting bij formulier: Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Fysiotherapie Praktijk Transvaal hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld met de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Fysiotherapie Praktijk Transvaal wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via bijvoorbeeld de Landelijke database Fysiotherapie, NIVEL, etc., anoniem enkele gegevens uit voor statistieken.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw fysiotherapeut hierover graag met u in gesprek.© Fysiotherapie Transvaal